Προγράμματα Χρηματοδότησης

Μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων τους, στα οποία προβλέπονται συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις στον Ελλαδικό χώρο.

Η υλοποίηση των έργων βασίζεται στη σημαντική γνώση της λειτουργίας των Εθνικών & Ευρωπαϊκών δομών αξιολόγησης και παρακολούθησης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, έχοντας σαν απόλυτο στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: