Υπηρεσίες σε Συλλογικούς Φορείς

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων (επαγγελματικές ενώσεις, συλλόγους, Επιμελητήρια κλπ) οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Έρευνες αγοράς και Τεχνικοοικονομικές μελέτες

– Κλαδικές μελέτες

– Υποστήριξη στην ίδρυση και οργάνωση συλλογικών σχημάτων και εξειδίκευση κανονισμών λειτουργίας.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. έχει αποκτήσει όλη την αναγκαία τεχνογνωσία προκειμένου να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών & Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων μπορεί να αναλάβει να προσφέρει επαρκώς τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σύνταξη Αναγνωριστικών Μελετών για διερεύνηση εφικτότητας κατασκευής ΒΕΠΕ
  • Παροχή Τεχνικής Βοήθειας ώστε να συσταθούν Φορείς ΒΕΠΕ.
  • Σύνταξη πλήρων φακέλων υποψηφιότητας για έγκριση όλων των μορφών ΒΕΠΕ
  • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών ΒΕΠΕ
  • Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΒΕΠΕ
  • Κανονισμό Λειτουργίας για ΒΕΠΕ
  • Τεχνική βοήθεια σε φορείς ΒΕΠΕ προκειμένου να εξασφαλίσουν δωρεάν επιχορήγηση από κονδύλια εθνικών ή κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο κλπ.)